aktotoplitelen

PPUredi

Пожароопасност, свързана с атмосферните условия и състоянието на растителната покривка 


logo01

Картите са разработени от Националния институт по метеорология и хидрология /НИМХ/ при БАН, за да се отговори на изискването на националните институции за оповестяване на предупреждения за трайно засушаване и необходимост от повишена бдителност сред населението при работа с открит огън в съответните райони на страната. Повишен риск за възникване и развитие на полски и горски пожари може да се очаква при наличие на благоприятни атмосферни и наземни условия.

1. Атмосферни условия: 

Прогноза на метеорологичния риск от възникване и разпространение на пожари за област Велико Търново на основата на Canadian Forest Fire Weather Index System. Индексът отчита метеорологичните параметри: температура и относителна влажност на въздуха, скорост на вятъра, акумулиран валеж съгласно оценки от атмосферен числен модел. 

Прогнози за пожароопасно време

за 24-, 48-, 72 часа


2. Земна повърхност

 Степен на овлажнение на растителната покривка и свързана   с това пожароопасност над Р България. Анализ за два типа земна повърхност – житно поле и тревна покривка, от където обикновено възникват растителните пожари. 

 

 

Анализ      


 

 3. Общ индекс

Дава обща представа за пожароопасност вследствие съчетание на благоприятни атмосферни и наземни условия /съгласно т. 1 и т. 2/.

 

 

 

 

 

 

Анализ


 

Времето днес

 МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”

ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО


       За осигуряване на пожарната безопасност на сградите, съоръженията и инсталациите при ползване на отоплителните и електронагревателните уреди и инсталации през предстоящия отоплителен сезон, на основание чл. 9, ал. 2, т. 2 от Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите е задължително да извършите следното:

      1.За обекти, които са с централно отопление за сградата се издава заповед за отговорник за котелното помещение или за помещенията /местата/ на климатичните инсталации. Към заповедта се съхраняват протоколите от фирмата, която е оторизирана да прави техническото обслужване на котлите или профилактиката на климатичните инсталации.

        2.За обекти, които са с централно отопление от градската топлопреносна мрежа се издава заповед за отговорник за абонатната станция.

        3.За обекти, които са с локално отопление.

        3.1. С печка на твърдо гориво.

        3.2. С ел.уреди - отоплителни и нагревателни с открити повърхности.

        3.3. С уреди на течно гориво-нафтова печка.

        3.4. С уреди на газообразно гориво-пропан-бутан.

        3.5. С уреди на газообразно гориво-природен газ – метан – с камерно изгаряне.

За всички помещения, които се отопляват локално, да се изготви заповед за отоплителния сезон, като за всяко помещение се определи вида на отоплителния уред /печка на тв.гориво, ел.печка, ел.радиатор, калорифер, самостоятелен климатик, нафтова печка, печка с бутилка с пропан-бутан, газов уред на газ-метан с камерно изгаряне/ и отговорник, на който да се проведе инструктаж за мерките за пожарна безопасност срещу подпис.

Да се извърши проверка на отоплителните уреди за привеждането им в техническа изправност, съгласно стандартното им изпълнение от завода-производител, което да се удостовери с протокол. Ако има неизправни отоплителни уреди се носят на ремонт в оторизиран сервиз, а тези с нарушено стандартно изпълнение се отстраняват.

За отоплителните уреди, съоръжения и инсталации, които използват комин /котелни помещения, уреди на твърдо гориво, уреди на течно гориво-нафта/: да се почистят комините от наслоените сажди и при необходимост да се отремонтират телата им в началото на отоплителния сезон и по време при нужда.

Препис от заповедта и протокола да се изпрати в съответната Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” /РСПБЗН/, на чиято територия е обекта.

РСПБЗН - гр.Велико Търново, ул.”Никола Габровски”  №27.

РСПБЗН - гр.Горна Оряховица, ул.”Стоил Войвода”  №3.

РСПБЗН - гр.Свищов, ул.”Патриарх Евтимий”  №2.

РСПБЗН - гр.Елена, ул.”Робоска”  №1а.

РСПБЗН - гр.Павликени, ул.”Филип Тотю”  №4.

РСПБЗН - гр.Полски Тръмбеш, ул.”Александър Стамболийски”  №15.

РСПБЗН - гр.Стражица, ул.”Цар Симеон”  №26.

                                                               

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: преди използването на отоплителните уреди!

 

Образец! 

З А П О В Е Д

ОТНОСНО: Редът за използване на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения във връзка с чл.9, ал. 2, т.2 от "Наредба №Із-8121з-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите", с цел осигуряване на пожарна безопасност и подържане на пп ред през отоплителния сезон.

 

З  А  П  О  В  Я  Д  В  А  М :

Отговорника по ПБ /пожарна безопасност/ в обекта да проверява ежегодно изправността на отоплителните и нагревателните уреди и съоръжения през периода от 15.09. до 30.09., но преди започване на използването им. На отоплителните уреди и съоръжения за съответната календарна година се прави проверка от отговорника по ПБ дали са изправни /т.е. дали работят/ и дали не е нарушено стандартното им изпълнение, като всичко това се удостоверява ежегодно с протокол. В експлоатация се допускат само изправните и стандартни отоплителни и нагревателни уреди. Ако има неизправни отоплителни и нагревателни уреди се носят на ремонт в оторизиран сервиз, а тези с нарушено стандартно изпълнение се отстраняват. Протокола да има следния вид:

 

ПРОТОКОЛ

за проверка и ремонт на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения преди есеннозимния сезон.

Днес..........................., преди започване на отоплителния сезон в ............................................беше извършена проверка на всички отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения, също и на комините, които ще се използват. В таблицата се нанасят всички отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения - тези, които са изправни, тези които са неизправни и тези с нарушено/ненарушено стандартното изпълнение.

Коминното тяло /ако има и се използва/ е проверено и почистено

№   

вид

отоплителен уред / съоръжение       

  помещение    

  изправен/ неизправен  

или 

нарушено/

ненарушено

стандартно

изпълнение

       

.

 

гр........................                                                   Отговорник по ПБ: ...........................                                                    Дата: .................                                                                                   /………………../

 

Назначавам за отговорници лицата по таблицата извършващи почистването, зареждане и запалването /включването/ на отоплителния уред или съоръжението. Същите отговарят за пожаробезопасната им експлоатация. В периодичния инструктаж за ІV-то тримесечие, непосредствено преди започване използването на отоплителните уреди/съоръжения да се залегнат мерки за пожаробезопасната им експлоатация. Таблицата се актуализира ежегодно от отговорника по ПБ  и заповедта се изготвя ежегодно в 2 екземпляра. Първият екземпляр е за отговорника по ПБ в обекта, а вторият за Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” /РСПБЗН/. Таблицата да има следния вид:

 

Таблица

за разположението, видовете и отговорниците на отоплителните

уреди или съоръжения за 20.... година.

№               

           помещение

вид

         отоплителен

     уред или

         съоръжение

       отговорник 

            подпис

дата на                                                                                                                     инструктажа

Заповедта да се доведе до знанието на целия личен състав.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на отговорника по ПБ в обекта.

гр. ..............................                                                    Ръководител: ...............................

Дата:.........20.... год.                                                                           /................................/

 

За контакти

Регионална дирекция ПБЗН

гр. Велико Търново

ул. "Н. Габровски" №27
тел. 062/662 221

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
web: www.pojarna-vt.eu