Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в РД„ПБЗН” ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ЗАПОВЕД № 8121К-11280/25.10.2021 г.

ОТНОСНО: Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в МВРTARNOVO pogarna

На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи,

ОБЯВЯВАМ:

I. Конкурс за назначаване на държавна служба в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР за вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

1. СЕКТОР „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ”

 - спасител - старши спасител (водач на самоходна техника) - 2 (две) вакантни длъжности;

 - спасител - старши спасител (водач на подемно-транспортни машини) - 1 (една) вакантна длъжност;

2.  РАЙОННА СЛУЖБА „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“ - Горна Оряховица

Група „Пожарогасителна и спасителна дейност“

- водач на специален автомобил ІІ - І степен, той и пожарникар - 1 (една) вакантна длъжност;

3.  РАЙОННА СЛУЖБА „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“ - Полски Тръмбеш

- водач на специален автомобил II - I степен, той и пожарникар -1 (една) вакантна длъжност;

4.  РАЙОННА СЛУЖБА „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“ - Елена

- водач на специален автомобил II - I степен, той и пожарникар - 1 (една) вакантна длъжност;

- пожарникар - старши пожарникар - 1 (една) вакантна длъжност;

5.  РАЙОННА СЛУЖБА „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“ - Стражица

- водач на специален автомобил II - I степен, той и пожарникар - 1 (една) вакантна длъжност.

II. Кандидатите за участие в конкурса трябва да са дееспособни физически лица, които отговарят на следните изисквания:

1. Да имат само българско гражданство;

2. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

3. Да не са привлечени като обвиняеми или не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер.

4. Специфични изисквания:

4.1. Да не са навършили 41 години към датата на обявяване на конкурса (изискването за възраст не се прилага за кандидатите, които са бивши държавни служители на МВР, заемали длъжности по ЗМВР, или настоящи служители в МВР);

4.2. Да притежават средно образование;

4.3. Да отговарят на минималните изисквания за физическа годност, определени в специализираната методика за изследване на физическата годност на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР, съгласно приложение № 2 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи;

4.4. Да отговарят на минималните изисквания за психологична пригодност, определени в специализираната методика за психологично изследване на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР, съгласно приложение № 3 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи;

4.5. Да притежават свидетелство за управление на МПС категория С и да не са лишавани от право да управляват моторно превозно средство за нарушение на Закона за движението по пътищата, през последните три години - за длъжностите „водач на специален автомобил ІІ - І степен, той и пожарникар”, „спасител - старши спасител (водач на подемно-транспортни машини)” и ,,спасител - старши спасител (водач на самоходна техника)”;

4.6. За длъжността „спасител - старши спасител (водач на подемно-транспортни машини)” - да притежават свидетелство за правоспособност „Машинист на кранове, стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита“;

4.7. Да притежават свидетелство за правоспособност категория „Твк-м“ или „Твк-з“ или „Твк-г“ или свидетелство за правоспособност за „Машинист на пътностроителни машини“ - за длъжността “спасител - старши спасител (водач на самоходна техника)“.

5. Да отговарят на медицинските изисквания за работа в МВР, съгласно Наредба № 8121з-345 от 25 юли 2014 г. за определяне на медицинските изисквания за работа в Министерството на вътрешните работи.

ІІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ и срок за подаването им:

1. В 14 (четиринадесет) дневен срок, считано от деня следващ публикуването на обявлението за конкурса по реда на чл. 156, ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи, кандидатите подават заявление съгласно приложение № 4 към чл. 13, ал. 1 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи.

Към заявлението се прилагат:

1.1. Нотариално заверено копие на диплома за завършено в Република България средно образование, ако не е вписана в регистъра по чл. 141, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование. При издадена диплома за завършено средно образование от чуждестранно учебно заведение - нотариално заверено копие на удостоверение за признато образование; кандидатите имат задължение да извършват проверка в регистрите за наличието на регистрация на дипломата;

1.2. Други документи, имащи отношение към конкурса:

1.2.1. Свидетелство за управление на МПС категория С и документ от пътна полиция при СДВР или ОД на МВР, удостоверяващ, че кандидатът не е лишаван от право да управлява моторно превозно средство за нарушение на Закона за движение по пътищата - за длъжностите „водач на специален автомобил ІІ - І степен, той и пожарникар”, ,,спасител - старши спасител (водач на подемно-транспортни машини)” и „спасител - старши спасител (водач на самоходна техника)”;

1.2.2. Свидетелство за правоспособност категория „Твк-м” или „Твк-з” или „Твк-г” или свидетелство за правоспособност за машинисти на пътностроителни машини - за длъжността „спасител - старши спасител (водач на самоходна техника)”;

1.2.3. Свидетелство за правоспособност „Машинист на кранове, стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита“ - за длъжността „спасител - старши спасител (водач на подемно-транспортни машини)”.

При подаването на документи личната карта се представя за сверяване.

2. В заявлението по точка 1 кандидатът посочва длъжността и структурата, за която кандидатства, като в конкурса се допуска участие само за една длъжност.

3. Място за подаване на документи: „Човешки ресурси” на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - Велико Търново, всеки работен ден от 09.00 часа до 12.00 часа, на адрес: гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” № 27, телефон за връзка - 062/662-110/.

4. В срока за подаване на документите за конкурса, кандидатите се явяват пред експертната лекарска комисия за медицинско освидетелстване, съгласно Наредба № 8121з-345 от 25 юли 2014 г. Медицинското освидетелстване може да се извърши в 3-дневен срок от крайната дата за подаване на документи - за кандидати, подали документи в последните три дни от срока или когато е необходимо да се назначат допълнителни медицински прегледи и изследвания.

В същия срок експертната лекарска комисия да изпрати по служебен път медицинските свидетелства на кандидатите до Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Велико Търново.

5. Не се приемат документи, подадени след срока по точка 1.

6. След изтичане на крайния срок за подаване на документите, ,,Човешки ресурси” към Регионална дирекция ,,Пожарна безопасност и защита на населението” – Велико Търново да изпрати обобщена справка за набраните кандидати до дирекция ,,Човешки ресурси” - МВР, Институт по психология – МВР и ЦБПС при Академия на МВР, съгласно чл. 15, ал. 1, т. 5 и ал. 2 от Наредба № 8121з - 344/25.07.2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи.

ІV. Конкурсни етапи:

  1. Изследване на физическата годност.

Изследването на физическата годност се проведе в гр. София на Спортен комплекс „Раковски”, съгласно Таблица № 2 от Специализираната методика за изследване на физическата годност на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР, Приложение 2 към чл.3, ал.1, т.3 от Наредба рег. № 8121з - 344/25.07.2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи, както следва:

Таблица 2

Точкова система за оценка

Тестова батерия

Скок на дължина от място (см)

Гладко бягане 800 м (мин)

Преодоляване на 60 метрова пътека с препятствия (сек)

Изкачване по пожарникарска стълба

7 м

мъже

жени

мъже

жени

мъже

жени

При неизпълнение или проявени колебание и страх на кандидатът се налага наказание с отнемане на 10 точки от набрания сбор от другите три теста.

10

³ 245

³ 210

t £ 3.10

t £ 3.20

t £ 16.0

t £ 20.0

9

240

205

3.11-3.15

3.21-3.25

16.01-17.0

20.1-21.0

8

235

200

3.16-3.20

3.26-3.30

17.1-18.0

21.1-22.0

7

230

195

3.21-3.25

3.31-3.35

18.1-19.0

22.1-23.0

6

225

190

3.26-3.30

3.36-3.40

19.1-20.0

23.1-24.0

5

220

185

3.31-3.35

3.41-3.45

20.1-21.0

24.1-25.0

4

215

180

3.36-3.40

3.46-3.50

21.1-22.0

25.1-26.0

3

210

175

3.41-3.45

3.51-3.55

22.1-23.0

26.1-27.0

2

205

170

3.46-3.50

3.56-4.00

23.1-24.0

27.1-28.0

1

200

165

3.51-3.55

4.01-4.05

24.1-25.0

28.1-29.0

 

2. Психологично изследване.

2.1. Тестово изследване с тест за интелигентност, личностни въпросници и други психодиагностични методи;

2.2. Психодиагностично интервю.

Кандидатите, покрили психологичните критерии за съответствие с изискванията за длъжността, установени чрез изследването по точка 2.1, се явяват на психодиагностично интервю.

Кандидатите, непокрили минималните изисквания за длъжността, установени в изследването по точка 2.1, не преминават елиминаторния праг на етапа и не се явяват на психодиагностично интервю.

3. Заключително интервю.

V. Срок за провеждане на конкурсната процедура - до 5 (пет) месеца от неговото обявяване.

 

МИНИСТЪР:…../П…./

Бойко Рашков

Регионална дирекция
Пожарна безопасност и защита на населението
гр. Велико Търново
ул. "Никола Габровски" №27
тел. 062/662 221
e-mail: fire.vtarnovo@mvr.bg
За жалби, предложения и сигнали:
тел. 062/662 221
Приемно време: всеки работен ден
от 10:00 - 12:00 ч. и 14:00 - 16:00 ч.