aktotoplitelen

PPUredi

АНАЛИЗ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ “ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2012 г.

 

1. Защита при бедствия, пожари, аварии и други произшествия

1.1. Статистическа информация.

      През 2012 година  службите са реагирали общо на 2618  повиквания.

Участвали са в ликвидирането на 2288 бр. произшествия. Общо пожарите през отчетния период са 1814 бр. в обекти на обществения и частния сектор, от които 1500 бр. са без загуби и 314 бр. с материални загуби. В сравнение с 2011 г., пожарите с нанесени материални щети са се увеличили с 18.94 %, като 2011 са отчетени 264 бр. пожари.

Най-много пожари с нанесени материални загуби са ликвидирани от РСПБЗН - В. Търново, където се отчита и най – висока интензивност на повикванията в региона 1.85.

Разпределението през отчетния период по РСПБЗН и съответния брой произшествия, които са посетили е следното: В. Търново – 570; Г. Оряховица – 374; Свищов – 251; Павликени - 374; Елена - 164; П. Тръмбеш - 224; Стражица – 181; група „СД” при ОУПБЗН – В. Търново – 147 и група „ПБС при летище Горна Оряховица”.

През 2012 г. службите  за ПБЗН в областта са участвали в 109 аварийно-спасителни дейности, 365 технически помощни операции и 172 дежурства. Статистиката показва, че броя на лъжливите повиквания се е увеличил с 46 бр., като през тази година са регистрирани 134 лъжливи повиквания.

При пожари през 2012г. са загинали 11 души, а през 2011 г. загиналите са били 6-ма души, като средна възраст на загиналите намалява.  Пострадали през 2012 г. са 8  граждани , срещу 11 за 2011 г.

ТАБЛИЦА 1: Статистически данни за произшествията през  2012  г.

РСПБЗН

пожари

пожари
без загуби

общо пожари

АСД

Техн. помощ

Всичко
произ-шествия

Помощ
на други РСПБЗН

лъж-ливи

Дежурства и занятия

всичко излизания

интен-зивност

заги-нали

постра-дали

В. Търново

86

348

434

36

100

570

45

4

58

677

1. 85

-

3

Г. Оряховица

61

270

331

11

32

374

5

7

22

408

1. 11

7

2

Свищов

50

154

204

7

40

251

-

1

17

269

0. 73

2

1

Елена

39

309

348

9

17

374

1

-

13

388

1. 06

-

-

Павликени

20

117

137

1

26

164

1

-

4

169

0. 46

1

1

П. Тръмбеш

29

171

200

6

18

224

6

-

5

235

0. 64

1

-

Стражица

29

128

157

5

19

181

-

1

5

187

0. 51

-

1

Летище Г. О.

-

3

3

-

-

3

113

1

-

117

0.32

-

-

Група ''СД''

-

-

-

34

113

147

1

10

10

168

0.46

-

-

Общо

314

1500

1814

109

365

2288

172

24

134

2618

7.15

11

8

В следствие на произшествията през периода сумарно е унищожено:

Покривна конструкция – 7853,5 кв.м; фураж – 27,5 тона; фураж окосен – 22 дка; посеви пшеница 56,1 дка; други посеви 10 дка; зърно 15,3 тона; свине – 5бр.; дребен рогат добитък 7 бр.; птици – 7018 бр.; зайци – 18; коне и магарета – 2; гора иглолистна – 234 дка; гора широколистна – 245 дка; гора смесена – 20 дка;  фураж (бали) – 35937; сгради – 541 кв.м. разгърната площ; мебели – 76 бр.; бяла, черна и компютърна техника – 95 бр.; контейнери за отпадъци – 9 бр.; леки автомобили – 9 бр.; лекотоварни и товарни МПС -3бр.; микробуси и автобуси – 2 бр.; фургони и паянтови постройки – 4 бр.; масивни складове и спомагателни постройки – 264 кв.м.; имущество /бр. домакинства/ - 153; опушени стени – 2118 кв.м; битови дълготрайни материални активи и промишлено оборудване – 15; зърнокомбайни – 1 бр.; трактори – 1 бр.  

При разпределение на произшествията по отрасли:

Най – голям е броя на произшествията в отрасъл “жилищно стопанство” – 165 бр. В този отрасъл в сравнение със същия период на предходната година се отчита най – голямо увеличение с 43 броя.

На второ място през периода се подреждат произшествията в отрасъл “транспорт, складиране и пощи” – 60 бр., следван от отрасъл “селско и рибно стопанство” – 36 бр.

От разпределението по причини за възникване най - голям е броя на пожарите, предизвикани от “неправилно боравене с откри огън” – 91бр., следвани от  произшествията от причина “късо ел. съединение” – 71 бр., „в процес на установяване” – 34 ;  “техническа неизправност” – 26 бр.; “неправилно ползване на отоплителни уреди” – 20 бр.; “неправилно ползване на нагревателни уреди” – 17 бр.; “строителна неизправност” – 18 бр.

При сравнение на данните  с 2011 г. се наблюдава намаление в броя на пожарите предизвикани от причина “късо ел. съединение” /с 2 бр./; “умисъл” /с 11 бр./; “природни явления” /с 1 бр./; “техническа неизправност” /с 4 бр./. Увеличение имаме при пожари възникнали от причина – “небрежност при боравене с открит огън” /с 27 бр./; “строителна неизправност” /с 9 бр./, както и произшествията, чиито причини са „в процес на установяване” / с 8 бр./.

2. Превантивна дейност и контрол.

2.1.Наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване.

- Наблюдение: През 2012г., следствие на усложнената обстановка по време на пролетното снеготопене и опасността от преливане на реки и язовири, в ОЦ беше създадена организация за следене на техните нива. Непрекъснато се осъществяваше връзка с представители на Басейнова дирекция, дежурните на язовирите “Йовковци” и “Ал. Стамболийски”, представители на кметства и служители от  РУП. При критични стойности на нивата на реките и язовирите в областта се правеше денонощен обход от дежурния инструктор в група „Оперативен център”.

Провеждаше се ежедневен мониторинг и анализ на радиационния фон от постовете за радиационно наблюдение в областта – 12 поста, като постъпилата информация се предаваше в НОЦ на ГДПБЗН–МВР. Непрекъснато се получава информация от центъра за Аерокосмическо наблюдение за предстоящата метеорологична обстановка.

- Ранно предупреждение и оповестяване:

На 2 юни 2012 г. от 11:40 до 12:30 часа беше проведена тренировка по СРПО на населението в областта с реално задействане на сиренната система и предаване на учебните сигнали за въздушна опасност и отбой от въздушна опасност от помещението в група ОЦ. По време на тренировката се задействаха 122 броя от монтираните 128 броя сирени – С-40 и С–2.

2.2. Контролна дейност.

2.2.1. Държавен противопожарен контрол.

- ДПК на обекти в експлоатация:

През 2012г. дейността по отношение извършване на ДПК в обектите  в експлоатация се извършваше съгласно нормативните изисквания. Във връзка с проведените структурни реформи през годината, съставът, работещ по направление ДПК и ПД в областта бе значително намален, като към настоящия момент в седемте РСПБЗН работят 6 служители с висше образование и 6 служители със средно образование. През 2012 г. се  извършиха  69 бр. комплексни проверки, 2293 бр.  контролни проверки и в 4823 обекта  тематични проверки. При тези проверки са връчени 65 бр. протоколи 835 бр. противопожарни разпореждания и са разпоредени  2162 мероприятия. Изпратени са 118 бр. уведомителни писма. През отчетния период са издадени и 6 бр. сертификати за съответствие с нормативните изисквания за ПБ. За констатиране на нарушения на противопожарните норми и правила са съставени 80 акта за административно нарушение и 3 акта за УНПНПБ. Сравнено с предходната година се забелязва, че значително е намален броят на извършените проверки. Това е така поради факта, че с новите нормативи се въведоха други изисквания по отношение на периодичността на извършваните проверки.

Съвместно с други държавни институции ОДМВР, РИОСВ, РДГ, КТИ  се извършваха съвместни проверки относно пожарната обезопасеност на обекти и съоръжения.

- ДПК в инвестиционния процес:

За периода служителите от направление ДПК, П и ПД са изготвили 66 бр. становища по ЗУТ, от които 37 са издадени от ОУПБЗН и са участвали в 108 бр. приемателни комисии.

 Със заповеди на кметовете на съответните общини са включени служители от РСПБЗН и ОУПБЗН за участие в заседанията на ЕСУТ. През годината са проведени общо 83 заседания. За различни нарушения по време на проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация на строежи са съставени 9 броя наказателни постановления по ЗУТ, като 6 броя от тях са обжалвани пред районен съд.

- ДПК в други обекти:

Извършиха се множество тематични проверки във връзка с есенно – зимния сезон; проверки на използваните газови съоръжения, работещи с газ пропан – бутан; самотно живеещи и трудноподвижни граждани; за готовността на ДГС и ДЛС през настоящата година. Във връзка с Великденските празници се извършиха проверки на всички манастири и църкви в областта. Проведе се и инструктаж на църковните служители. През периода се извършиха и тематични проверки на туристическите обекти и увеселителните заведения във връзка с честването на абитуриентските балове, студентски и коледни празници.  Проведоха се редица мероприятия  по опазване на житната реколта и фуражите по време на жътвената кампания 2012 година. Издадени са 176 протокола за допускане на техниката до участие в жътвената кампания. По време на кампанията периодично бяха извършвани проверки в масивите, като при установяване на нередности относно ПБ се прилагаха законоустановените мерки за отстраняване на неизправната техника.

2.2.2. Превантивен контрол.

През отчетния период служителите по ЗН извършиха 200 бр. проверки на 103 язовира (1бр. на „Язовири и каскади”, 1 бр. на ВиК,  3 бр. на МЗХ; 5 бр. на  сдружения за напояване и 93 бр. общински) и  143 бр. проверки на защитни диги и речни корита от 103 участъка във и извън регулация, 1 дига и 6 бр. мостове. За сравнение през 2011 г. общият брой проверки на ПОВО са 92 бр. Изготвени са 200 констативни протоколи с дадени  общо 586 предписания. Актуализирани са 60 бр. аварийни планове.

На базата на проверките на речни участъци извън урбанизираните територии, ОУПБЗН участва в комисия за определяне на приоритетите за финансиране и изпълнение.  Основен приоритет остава поддържането в добро техническо състояние и проводимост на ХТС и речните корита, като е необходима цялостна концепция за решаването на проблемите, свързани с тях.

3. Възстановяване и подпомагане.

ОУПБЗН взе участие в подпомагането на областна администрация и общините за изготвяне на документация за обекти, които да се внесат за финансиране в Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС. Със заповеди на областния управител и кметовете на общини са извършени 37 проверки на документация и обекти. По  заповед на областния управител е създадена областна комисия за разглеждане на постъпилите искания за финансиране относно тяхната целесъобразност и законосъобразност.

4. Административен капацитет

През отчетния период са наградени 30 служители на ОУПБЗН-Велико Търново. За висок професионализъм, постигнати положителни и трайни резултати в служебната дейност и във връзка с професионалния празник на служителите от ГДПБЗН-МВР са наградени както следва:

- от министъра на ВР с „Почетен знак ІІІ степен” – 1 служител;

- с обявяване на благодарност 5 дни платен отпуск от главния секретар на МВР  - един служител;

- с обявяване на благодарност от директора на ГДПБЗН  - 14 служители;

- от началника на ОУПБЗН с „писмена похвала” – 14 служители.

 

 

За контакти

Регионална дирекция ПБЗН

гр. Велико Търново

ул. "Н. Габровски" №27
тел. 062/662 221

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
web: www.pojarna-vt.eu