aktotoplitelen

PPUredi

Анализ на дейността на ОУ”ПБЗН” Велико Търново за 2011 г.

Анализ на пожарогасителната и спасителната дейност.

През 2011 година службите за пожарна безопасност и защита на населението в областта са участвали в ликвидирането на 1887 бр. произшествия. През 2010 г. техния брой е бил общо 1426 бр. произшествия. Наблюдава се увеличение на броя им с 461 бр. Пожарите с материални загуби отчетени през 2011 г. са 264 бр. срещу 292 за 2010 г. През годината са отчетени 1240 бр. пожари без материални загуби предимно в суха тревна растителност, ниски храсти, лесонепригодни площи и други. През годината са регистрирани 88бр. лъжливи повиквания срещу 81 бр. през 2010г. Отчита се относително запазване на броя им. Средната интензивността на повикванията е 5,78 за 2011 г. Службите за ПБЗН в областта са участвали в 109 бр. аварийно-спасителни дейности, 274 технически помощни операции. Проведени са 107 бр. занятия и са извършени 23 броя дежурства за обезопасяване на пожароопасни дейности.

Загинали през изминалата 2011 година са 6 граждани, а 11 са пострадали. През 2010 г. загиналите са били - 4, а пострадалите - 21 граждани на региона.

Вследствие на произшествията през периода сумарно е унищожено:

Покривна конструкция - 5822 кв.м; фураж - 9,6 тона; фураж окосен - 2103 дка; посеви пшеница 69 дка; други посеви 10 дка; зърно 4 тона; дребен рогат добитък 11 бр.; едър рогат добитък 1 бр.; птици - 30 бр.; гора иглолистна - 20 дка; гора широколистна - 7 дка; фураж (бали) — 13565; сгради - 810 кв.м. разгърната площ; мебели - 67 бр.; бяла, черна и компютърна техника - 61 бр.; контейнери" за отпадъци - 9 бр.; леки автомобили - 15 бр.; лекотоварни и товарни МПС -2бр.; фургони и паянтови постройки - 5 бр.; навеси и складове -850 кв.м.; имущество /бр. домакинства/ - 48; опушени стени - 1721 кв.м.

При разпределение на произшествията по отрасли:

Най - голям е броя на произшествията в отрасъл "жилищно стопанство" -122 бр. В този отрасъл в сравнение със същия период на предходната година се отчита най - голямо намаление с 31 броя.

На второ място през периода се подреждат произшествията в отрасъл "транспорт, складиране и пощи" - 51 бр. и "селско и рибно стопанство" - 37 бр.

От разпределението по причини за възникване най-голям е броя на пожарите, предизвикани от "късо ел. съединение" - 73 бр. Следвани от произшествията от причина "неправилно боравене с откри огън" - 64бр., "техническа неизправност" - 30 бр.; "неправилно ползване на отоплителни уреди" - 15 бр.; "неправилно ползване на нагревателни уреди" - 10 бр; "строителна неизправност" - 8 бр.;.

При сравнение на данните с 2010 г. се наблюдава намаление в броя на пожарите предизвикани от причини "късо ел. съединение" /с 7 бр./; "умисъл" /с 11 бр./; "неустановени" /с 13 бр./; "строителна неизправност" /с 8 бр./. Увеличение имаме при пожари възникнали от причина - "небрежност при боравене с открит огън" /с 15 бр./; "техническа неизправност" /с 5 бр./ и "природни явления" /с 3 бр/.

Разпределението на общия брой на излизанията по РСПБЗН в областта е следния: В. Търново - 595; Г. Оряховица - 326; Свищов - 206; Павликени - 164; Елена - 325; П. Тръмбеш - 194; Стражица - 137, Група ПБС - Летище Г. Оряховица - 14 и група "Спасителни дейности" - 149 бр.

Държавен противопожарен контрол и превантивна дейност.

През 2011 г. служителите работещи по направление "ДПК и ПД" на територията на Великотърновска област са извършили 167 бр. комплексни проверки, 4348 бр. контролни проверки и в 7584 обекта тематични проверки. При тези проверки са връчени 166 бр. протокола 632 бр. противопожарни разпореждания и са разпоредени 746 мероприятия. Изпратени са 54 бр. уведомителни писма. През отчетния период са издадени и 16 бр. сертификата за съответствие с нормативните изисквания за пожарна безопасност. За констатиране на нарушения на противопожарните норми и правила са съставени 52 акта за административно нарушение и 4 бр. Актове за УНПНПБ.

Създадена е добра организация за издаване на исканите от заинтересованите лица документи. Във всяка РСПБЗН има изнесена на видни места информация за видовете издавани документи, както и за необходимите такива, които трябва да се представят при подаване на искането. През 2011 г. са издадени общо 178 документа удостоверяващи съответствието с изискванията за ПБ.
Съвместно с други държавни институции ОДМВР, "РИОСВ", "РДГ", "КТИ", "ДАЙ" се извършваха съвместни проверки относно пожарната обезопасеност на обекти и съоръжения.

За периода служителите от направление "ДПК, П и ПД" са изготвили 107 бр. становища по ЗУТ и са участвали в 100 бр. приемателни комисии.

Със заповеди на кметовете на съответните общини са включени служители от РС "ПБЗН" за участие в заседанията на ЕСУТ. През годината са проведени 47 заседания.

ТАБЛИЦА 1: Статистически данни за произшествията през 2011 г.

РС
„ПБЗН”


пожари

Пожари без загуби

АСД

Техническа помощ

Всичко произше-ствия

Помощ на други РСПБЗН

лъжливи

Дежурства и занятия

всичко излизания

интензи-вност

загинали

постра-дали

-1-

-2-

-3-

-5-

-6-

-7-

-8-

-9-

-10-

-11-

-12-

-13-

-14-

В. Търново

66

340

27

96

529

-

41

25

595

1.63

-

2

Г. Оряховица

58

206

5

21

290

1

17

18

326

0.89

1

5

Свищов

27

111

6

30

174

-

17

15

206

0.56

3

2

Елена

22

114

3

12

151

-

-

13

164

0.45

-

-

Павликени

38

238

10

15

301

1

6

17

325

0.89

-

1

П. Тръмбеш

32

134

6

9

181

-

1

12

194

0.53

2

1

Стражица

21

96

2

4

123

-

2

12

137

0.38

-

-

Летище Г. О.

-

1

-

-

1

 

-

13

14

0.04

-

-

Група "СД"

-

-

50

87

137

3

4

5

149

0.41

-

-

Общо

264

1240

109

274

1887

5

88

130

2110

5,78

6

11

За контакти

Регионална дирекция ПБЗН

гр. Велико Търново

ул. "Н. Габровски" №27
тел. 062/662 221

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
web: www.pojarna-vt.eu