aktotoplitelen

aktjutva

chl14

PPUredi

М И Н И С Т Е Р С Т В О   Н А   В ЪТ Р Е Ш Н И Т Е   Р А Б О Т И

ЗАПОВЕД

№8121з-117/05.02.2019

 

ОТНОСНО: Продажба на употребявана извънщатна транспортна техника и машини, числящи се на РДПБЗН - Велико Търновоtorgi

 

ЗАПОВЯДВАМ:

 

I. Непродадените Вещи, включени в два последователни търга с тайно наддаване, числящи се на РДПБЗН - Велико Търново. да бъдат продадени на първия по време кандидат- купувач, заявил писмено желанието е и да закупи конкретна вещ, В периода от 11.02.2019 г. до 12.03.2019 г.

II. Опис на вещите и минималните продажни цени са посочени в протокол е per. № 1282р-6140/18.12.2018 г.. в който е извършено намаляване от първоначалните тръжни цени. съгласно чл.16 от Наредба №7 /1997 г, Протоколът е неразделна част от настоящата заповед.

III. Продажбата да се извърши по реда на чл.16 от Наредба №7 /1997 г. за продажба на движши вещи - частна държавна собственост, издадена от министъра на финансите.

IV. Оглед на техниката от кандидат-купувачите може да бъде извършван от 10-00 часа до 12,00 часа в работните дни на периода по т.1, на адрес: гр. В .Търново, ул.“Беляковско шосе“ № ЗВ.

V. За закупуване на избраната веш, кандидат - купувачите подават заявление н деловодството на РДПБЗН - Велико Търново в периода по т.1, като заявлението се регистрира в деловодната система. В случаи, че. упълномощено лице подава заявление за закупуване на конкретна вещ, същото следва да представи пълномощно, доказващо представителната му власт.

VI. Въз основа на постъпило писмено, заявление ОТ първия по време кандидат- купувач, директорът на РДПБ3Н Велико Търново незабавно организира подписването на договор за покупко-продажба.

VII.Определените за купувачи лица следва да платят по сметка на РДПБЗН - Велико Търново стойността на вещта, в срок от 3 (три) работни дни и да получат същата в деня на плащането, за което се подписва приемателно-предавателен протокол. В случай, че вещта не бъде получена от купувача в дени на плащането, след този ден се дължи магазинаж в размер па 50.00 лв. па ден, платим по сметката на РДПБЗН - Велико Търново.

VIII. Разноските по получаването (в т.ч. и разходи за. товаро-разтоварни дейности и транспортни разходи), прехвърлянето и нотариалната заверка на договорите за покупко- продажба на вещите, за които се изисква такава заверка, е за сметка на купувача.

IX, На основание §3а от Допълнителните разпоредби па Закона за държавната собственост упълномощавам директора на РДПБЗН - Велико Търново, в качеството му на длъжностно лице с делегирани правомощия, да сключи от мое име и за сметка па Министерството на вътрешните работи, съответните договори за покупко-продажба на вещите, посочени в описа по т.II от настоящата заповед. Договорите за прехвърляне, на собственост на МПС да се подпии1ат между директора на РДПБЗН - Велико Търново, в качеството му длъжностно лице с делегирани правомощия и купувачите при спазване на формата за действителност на дози вид договори.

 

  1. След всяка, продажба на конкретна вещ следва да бъде извършвана  актуализация на описа на непродадените вещи.
  2. След изтичане на срока но т. I. директорът на РДПБЗН - Велико Търново да организира бракуването на вещите, за които не се е явил купувач. Същото да се извърши по ред, определен в Инструкция I-125/2004 г. за отчетността на активите в МВР.
  3. В изпълнение на чл.16, ал.3 от Наредба №7/14.11,1997 г., заповед та за продажба на употребявана извънщатна транспортна техника и машини, да се достави на видни места в сградите на териториалните структури на РДПБЗН - Велико Търново и по друг подходящ начин, в началото на първия работен ден, следващ издаването на настоящата заповед.

 

Протокол търг

За контакти

emblema VTРегионална дирекция ПБЗН
гр. Велико Търново
ул. "Н. Габровски" №27
тел. 062/662 221
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
web: www.pojarna-vt.eu