Кампания "Спри горските пожари - научи как"

 vt gorskipojarУважаеми съграждани, 

Напомняме Ви, че високите температури и продължителното засушаване през летния сезон значително увеличават предпоставките за възникване на пожари в горския и полски фонд. Горските пожари нанасят сериозни щети на стопанството и околната среда, често водят и до човешки жертви. Те се разпространяват бързо на големи площи в пресечени местности и труднодостъпни за пожарната техника места. Сухото време, изсъхналата растителност и вятърът са фактори, които бързо усложняват пожарната обстановка.

 

Най-честите причини за възникване на горски пожар са следните:

 • Изхвърляне на неизгасени клечки кибрит и фасове. Попаднали в узрелите жита, сухите растения и сламата, те лесно могат да ги запалят.
 • Небрежно боравене с огън от работници, пастири, излетници, туристи.
 • Техническа неизправност на машините и превозни средства, работещи в гората.
 • Детска игра с огън.
 • Самозапалване на вещества и материали.
 • Природни явления(мълнии).
 • Късо съединение и аварии на електрически далекопроводи, които минават над и в близост до горите.
 • Неконтролирано запалване на битови отпадъци или обширни части суха тревна растителност в близост до горски масиви.
 • Умисъл!!! 

За да опазим зеленото богатство на страната, стриктно трябва да спазваме правилата за пожарна безопасност. Особено отговорни по отношение на мерките за пожарна безопасност в горите трябва да бъдат туристите, ловците, гъбарите, секачите и др. 

ne pushi1

 • Не е допустимо изхвърлянето на неизгасени кибритени клечки и фасове в горима и леснозапалима среда! Всички моторни превозни средства, които навлизат в горите, трябва да са технически изправни, с изпускателна уредба, недопускаща отделянето или изхвърлянето на искри. 

 nepali2

Абсолютно е забранено паленето на стърнища!!!  

 

 gora3Забранено е да се пали огън в гората! Това може да става само на специално обезопасените и обозначени за това места. Преди да запалите огън, се уверете, че имате достатъчни количества вода или други подръчни средства за загасяването му при поява на вятър и при напускане на мястото. Подгответе си тупалки - предварително от гума или на място от зелени клони, с които да действате в случай на пожар. 


shishe4Не бива да се изхвърлят стъклени бутилки - дефекти по тях могат да имат ефекта на лупа, което да доведе до запалване на сухи треви и растителни остатъци. 

 


vqtar5Недопустимо е паленето на огън при наличие на силен вятър - той е в състояние да разнесе искри и горящи частици на големи разстояния, без да имате възможност за навременна и адекватна реакция. 

 

 


 6За да се предотвратят пожари, предизвикани от късо съединение на далекопроводите, под тях трябва да се оформят просеки в горите, които да се поддържат свободни и чисти от суха растителност. Разчистването на сухи клони и отпадъци в горски участъци трябва да става чрез извозването им на определените за това места. Забранено е унищожаването им на място чрез изгаряне! За недопускане на самозапалване прясното сено е необходимо да се складира на купи само след като изсъхне напълно.

 


Собствениците на гори трябва да знаят,  че са задължени да спазват и изпълняват всички лесоустройствени мероприятия, които са предвидени в нормативната уредба по отношение стопанисването на горите.


Какво да правим, ако попаднем в горски пожар! 

11Ако забележите признаци на пожар в гората - дим, мирис на изгоряло и пламъци, е необходимо бързо да оцените обстановката - да се ориентирате за мястото на възникване на пожара, фронта и посоката на придвижване на горенето и скоростта на разпространение.

 


22При опасност от бързо усложняване на обстановката трябва да потърсите безопасен път да напуснете района на пожара в посока обратна на вятъра или покрай езера, реки и потоци. 

 


112След като избегнете първоначалната опасност, по най- бързия начин трябва да подадете съобщение за забелязания от вас пожар на тел. 112, в близка хижа или туристически пункт, в местното лесничейство или в кметството на населеното място.

Ако от Вашия автомобил забележите признаци на горски пожар, незабавно подайте съобщение за пожара на тел. 112! Вашата съобразителност може да предотврати големи щети и да спести значителни разходи по овладяването на усложнената обстановка.  

 


33Ако имате информация за хора, пребиваващи в близост до огнището на запалване, от вашето навременно и точно съобщение зависи техният живот. 

 

 


44Ако запалването е в начална фаза, може да го потушите с пръст, пясък и тупалки от зелени клони.  

 

 


55Важно е да предпазите дрехите си от запалване, особено ако са от изкуствена материя, и задължително да защитите дихателните си пътища с мокри кърпи или други лични предпазни средства.

 

 

Мерки за недопускане на пожари през летния период

 

Уважаеми съграждани, с навлизане в пролетно – летният сезон, характерен с повишаване на температурите и продължителни засушавания, значително се увеличават предпоставките за възникване на пожари в селското стопанство, горските и полските територии в областта.

Статистиката сочи, че за изминалата година възникналите пожари в сухи треви на територията на Област Велико Търново са 779. Тези пожари не само оказват значително вредно въздействие върху околната среда, но много често те застрашават и навлизат в горски територии. Не са редки и случаите, в които се засягат и жилищни сгради, стопански постройки, лозя и овощни гради, като по този начин унищожават домове и поминък. За гасенето на тези пожари се изискват много усилия и ангажирането на голям брой служители и пожарна техника, което намалява възможността за оказване на помощ от страна на службите за пожарна безопасност при възникване на други инциденти.

Спазвайки някои основни правила можем значително да намалим риска от пожар.

Не трябва да се пали огън на открито във ветровито време. Това е предпоставка за пренасяне на големи разстояния на запалени частици и може да доведе до бързо разпространение на пожара с обхващане на значителни площи от огъня.

Не трябва да изхвърляме неизгасени цигари и бутилки. Освен че замърсяват околната среда стъклените бутилките могат да имат ефекта на лупа, която може да предизвика пожар.

Когато се пали огън в двора, трябва предварително огнището да бъде обезопасено. Покрай него не трябва да има горими материали, а в близост да бъдат подготвени подръчни уреди за пожарогасене (съдове с вода и пясък, тупалки и др.).

Паленето на огън в близост до стрехите на сградите и под клоните на дърветата крие опасност от пренасяне на огъня и неговото бързо разпространение.

Никога не трябва накладен огън да бъде оставян без наблюдение!

В случай, че забележите възникнал пожар трябва незабавно да сигнализирате на телефон 112. За да улесните намирането на пожара и спомогнете за бързото пристигане на екипите на пожарната трябва да съобщите къде е пожара, какво гори, има ли застрашени хора и/или сгради, вашите имена и телефон за обратна връзка в случай на нужда.

След съобщаването за пожара всеки трябва да прецени може ли да го загаси или да помогне той да не се разпространи. Ако се опитвате да гасите възникнал пожар, трябва да помните, че най-важна е вашата безопасност и тази на останалите хора. Не предприемайте излишни рискове, а преценявайте силите и възможностите си.

Статистиката показва, че най-честите причини за възникването на пожар в сухи треви са небрежността при боравене с открит огън и умишлените действия. Бидейки внимателен и спазвайки основните правила за пожарна безопасност, всеки от нас може да допринесе за опазването на собственото и чуждото имущество, както и за съхранението на биоразнообразието и околната среда.

Умишлените действия трудно могат да бъдат предотвратени, но всеки може да помогне за откриването на извършителя и неговото санкциониране. В случай, че сте станали свидетел на действия, които са предизвикали пожар можете да сигнализирате в районните служби за пожарна безопасност или в управленията на МВР. Закона за Министерството на вътрешните работи дава възможност на служителите на министерството да налагат административни санкции в размер от 200 до 2000 лв. на физически лица.

Освен предвидените в ЗМВР санкции, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ Велико Търново от 2019 г. предприе действия за незабавно уведомяване на Областна дирекция Велико Търново към Държавен фонд „Земеделие“ за предприемане на мерки по компетентност, в случай че засегнатите от пожар площи са включени в програми за субсидиране.

Допълнително полезна и разнообразна информация може да намерите на информационния сайт на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ pojarna.com, както и във facebook страницата Пожарна безопасност и защита на населението.

Правила за безопасна експлоатация на отоплителни уреди

ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА ПОЖАРОБЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

НА РАЗЛИЧНИ ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ ПРЕЗ ЕСЕННО – ЗИМНИЯ ОТОПЛИТЕЛЕН ПЕРИОД

I. ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ОТОПЛИТЕЛНИ И НАГРЕВАТЕЛНИ УРЕДИ:
Никога не оставяйте включени уреди без наблюдение! 
При напускане на дома или офиса още веднъж се убедете, че сте изключили уредите.
Не използвайте нестандартни и саморъчно направени уреди!
Изучавайте и стриктно спазвайте инструкциите за експлоатация на производителя!
При необходимост от ремонт на електрически уреди и съоръжения се доверявайте само на специалисти. 
Включвайте електроуредите само към силови токови кръгове с подходящо за целта сечение на проводниците. 
Контактите трябва да са тип “ШУКО”, по възможност да не се ползват разклонители.
Знайте, че няма електроуреди, които да могат да ви служат вечно. След изчерпване на лимита им те губят своята надеждност и безопасност. 
Не ползвайте отоплителни уреди с открити реотани.
Върху или в близост до електрическите уреди никога не оставяйте горими предмети. Не ги използвайте за сушене на дрехи. 
Осигурете безопасността на децата, като поставите предпазители на контактите. 
При включени електроуреди никога не оставайте децата без наблюдение!  
Укрепете добре всички отоплителни уреди поради опасността от обръщане.
Последното е особено важно и за безопасността на Вашите близки, ако те са трудноподвижни, възрастни или болни хора! Те са най-рисковата социална група при пожар!
Специално внимание трябва да отделите на пожарната безопосност на топлоакумулиращите електроуреди. Монтажът им трябва да се извърши от специалист. Захранването им трябва да е на отделен токов кръг с автоматичен предпазител, при сечение на захранващия проводник не по-малко от 4 кв. мм.
Трябва да запомните: При пожар уреди под напрежение или включени към електрическата мрежа не могат да бъдат гасени или охлаждани с вода! Това може да стане само след изключване на електрическия ток от централното електрическо табло или от етажното такова! Има опасност от токов удар с фатални последици!

II. ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЕЧКИ С ТВЪРДО ГОРИВО (ДЪРВА ИЛИ ВЪГЛИЩА):
Kitchen FireИзползването на отоплителни уреди на твърдо гориво е широко застъпено и днес, като често се подценява пожарната им опасност. 
За тяхната безопасна експлоатация също е необходимо съобразяването с инструкциите на производителя. Горивните камери на такива уреди са изчислени на определен тип гориво и при ползването на друг вид с по-висока калоричност стените на печките прогарят. 
Недопустимо е ползването на самоделни отоплителни уреди за твърди горива!
Още при инсталирането на отоплителни уреди на твърдо гориво трябва да се спазят следните изисквания:
- отстояние от горими предмети не по-малко от 80 см. Стената зад печката не трябва да се облицова с горими материали;
- задължително поставяне на негорима подложка с прагове от трите страни с размер 30 см отпред и по 20 см отстрани на уреда;
- стабилно укрепване на димоотводните тръби (кюнците). 
Отворите към комина трябва да се затварят със стандартно изработени ламаринени розетки.
В комините на сградата не трябва да има фуги към помещенията и те периодично (в зависимост от интензивността на ползване, но не по-малко от един път годишно) трябва да бъдат почиствани от налепи и сажди. 
Преминаването на комините през горими междуетажни конструкции, както и през таваните трябва да е специално защитено с негорими материали. 
Комините трябва да са измазани отвън и отвътре. От по-старите сгради трябва да бъде отстранена допусканата в миналото строителна неизправност – вградена дървена греда в конструкцията. Пожарната опасност в този случай не е за подценяване – през комина преминават нагрети до висока температура продукти на горенето, които променят състава на дървесината и водят до запалване.
Печките никога не трябва да се запалват с леснозапалими течности (бензин, нафта и др.), както и да се зареждат с гориво от вечерта за другия ден.
Винаги след ползване на печка на твърдо гориво тя трябва да се угасява докрай. Опасно е т. нар. непълно горене или тлеене на дървесината, при което се отделя силно токсичният продукт на горенето въглероден окис. Той не се усеща, но може да доведе до задушаване. Ако печката се самозагаси, трябва да почистите горивната й камера!
Никога не изхвърляйте неизстинала сгурия там, където има горими отпадъци!
Не оставяйте за сушене около отоплителните уреди дрехи и др. леснозапалими материали. 
Зиданите печки (камините) трябва да са монтирани на конзоли, вградени в носещи стени на плътна негорима основа с височина поне 25 см. от горимия под до огнището. Те трябва да са добре измазани или изолирани с негорими материали, като не се допускат никакви процепи и пукнатини, през които горенето може да се разпространи към съседни помещения.
Важно е спазването и на правилата за съхраняване на горивата. Това трябва да става в специално устроени места, като се избягва непосредствената близост с помещенията за живеене.
Пристроените към къщите навеси трябва да са с негоримо покритие до плътни негорими стени. При наличие на влага въглищата могат да се самозапалят!
Въглищата да се складират най-много до 2 метра височина на отделни купчини.
Средствата за запалване на отоплителните и нагревателните уреди – кибрити и запалки, трябва да се съхраняват на недостъпни за децата места! 
Процесът на горене е особено интересен за малчуганите, а детската игра с огън е сред причините за пожар с най-тежки последици!
Упражнявайте постоянен надзор над децата. Никога не ги оставайте сами вкъщи при работещи отоплителни уреди!
Никога не ги заключвайте! 
Техният интерес трябва да бъде задоволен с Вашите ясни обяснения и указания как пожаробезопасно трябва да се използват отоплителните уреди!

III. ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЕЧКИ С ТЕЧНО ГОРИВО (НАФТА):
Безопасното ползване на нафтата трябва да бъде съобразено с високата й пожарна опасност като леснозапалима течност. Не по-малко опасни са нагретите пари, които може да доведат и до взрив. 
Нафтовите печки трябва да са устроени върху негорими подложки с вертикални прагове от всички страни. 
Внимателно трябва да бъде следена изправността на дозаторите, спирателната и контролно-измервателната арматура, термозащитата и автоматиката на уреда.
Не бива да се допускат нарушения на целостта (прогаряния) на стените на разходния резервоар и на горивната камера.
Недопустимо е зареждането с гориво на неизстинала нафтова печка поради нагретите пари в горивната камера. 
При разливане на гориво незабавно нагрятата течност около резервоара и печката трябва да бъдат отстранени. 
Недопустимо е в нафтови печки – стандартно изпълнение, да се ползват отпадъчни нефтопродукти с неясен състав и произход! 
Важно! В жилищата трябва да се съхранява нафта само за ежедневни нужди. 
Недопустимо е съхраняването на нафтата (и други леснозапалими течности) да става в общите части на кооперации и жилищни блокове (мазета, тавани и др.).
За безопасно съхранение трябва да се използват херметично затварящи се съдове, които не се наелектризират. 
 IV. ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЕЧКИ С ГАЗОВО ГОРИВО (ПРОПАН-БУТАН):
gas fireДейностите по устройването и техническото поддържане на газовите отоплителни уреди трябва да се извършват само от специалисти. Експлоатацията им следва да се осъществява само след предварително обучение. 
Важно правило за ползването им е постоянният контрол за техническата изправност на съоръженията – автоматиката, вентилите и др., осигуряващи нормална работа. 
Необходимо е уредите да са стандартно изпълнение и в никакъв случай да не се използват газови устройства и бутилки със съмнителен произход.
Отопляваните с газови печки помещения задължително трябва да са с постоянна естествена вентилация. 
Недопустимо е устройването и съхранението на газови бутилки в бани и спални, в помещения под кота нула (мазета, шахти и др.), в близост до печки, радиатори и каквито и да е източници на топлина, както и на места с пряко слънчево нагряване, в гаражи, общи тавани и стълбища. 
Нарушаването на херметичността на газопроводите (маркучите или шланговете) с изтичане на газ в затворено пространство е изключително опасно. 
С цел установяване на течове на газ у нас към пропан-бутана се добавя мирис на чесън. В случай, че усетите специфичната миризма, веднага затворете вентилите и започнете проветряване на помещението. Пропан-бутана е по-тежък от въздуха и се наслагва в ниските части на помещението, поради което проветряването трябва да се извърши и за най-ниските точки. 
В случай на теч над допустимата концентрация, при източник на запалване с минимална мощност може да се възпроизведе взрив. Ако е тъмно, не палете лампата и не ползвайте открити огнеизточници – запалки, свещи и др. По най-бързия начин изключете електричеството.
Проверката за изтичане на газ в никакъв случай да не се извършва чрез поднасяне на открит огън към съмнителното място. Това можете да извършите чрез сапунен разтвор на мястото на евентуалния теч.
Необходимо е да знаете, че при всяко напълване отново на битовите бутилки с газ на определените за това газостанции се извършва задължителна проверка на годността на съда под налягане. 
Периодично той трябва да се подлага на проверка от оторизираните за това органи, по специална методика за откриване на скрити дефекти.
Не поемайте излишен риск и не практикувайте напълване с газ на по-малки бутилки от такива с по-голяма вместимост. 
Всяка профилактика, която трябва да бъде извършвана, задължително е посочена в инструкциите на производителя на съответния газов уред. Изисквайте от търговците при покупка на уред да Ви бъде предоставена съответната инструкция на български език.

V. ДА НАУЧИМ ДЕТЕТО ДА СЕ ГРИЖИ ЗА СВОЯТА БЕЗОПАСНОСТ 
child safetyДетската игра с огън е една от честите причини за пожар, а животът на детето е безценен.
То трябва да разбере това от Вас и да гледа на живота си като най-ценното богатство.
Спазвайте следните превантивни мерки:
- не оставайте на достъпни места и най-малките източници на запалване, като кибрит и запалки. Обезопасете контактите със специални предпазители. 
- особено опасно е да оставате детето само до отоплителни електроуреди с открити реотани.
- упражнявайте непрекъснат надзор над игрите му – в къщи и на открито. 
Колкото повече пораства детето, толкова любопитството му нараства. То иска да знае и да може всичко като възрастните. Възползвайте се от това и давайте личен пример с поведението си по спазване на правилата за пожарна безопасност. 
Отговаряйте на въпросите му възможно най-изчерпателно и се опитвайте да му обяснявате смисъла на мерките за пожарна безопасност и защо се изисква стриктното им спазване. 
На съвременните родители е трудно да бъдат непрекъснато до детето си. Ако се наложи да оставите за малко детето само вкъщи, обезопасете предварително помещението и дома. Но никога не заключвайте вратите – те са пътят за евакуация и спасение на децата в случай на пожар.
Учете Вашето дете да разпознава местата вкъщи, където може да възникне  пожар и предметите, които могат да го предизвикат.
Заедно с него тренирайте преминаването по пътя за евакуация от дома.
Уточнете мястото, където може да се скрие, когато не може да избяга при пожар. Добре е това да бъде банята при пуснат душ и поставяне на намокрена маска на устата и носа.
Накарайте детето да научи телефонът за съобщение при пожар - тел. 112.
Научете го за точния адрес, на който живеете, и какво трябва да съобщи на тел. 112 при откриване на признаци на пожар.

Обяснете на детето защо не бива: 
- да си играе с кибрит, запалка, свещ или друго нещо, с което може да предизвика пожар.
- да слага дрехи, обувки или играчки в близост до отоплителните уреди! 
- да играе с фойерверки и пиратки! 
- никога да играе с леснозапалими и горими течности!
- да се крие при пожар на места, където трудно ще бъде открито от пожарникарите!
- при пожар в горящото помещение да отваря допълнително прозорците – допълнителният кислород ще усили горенето!
- при пожар да изпада в паника и да ползва асансьор.

Обяснете на детето защо трябва: 
- винаги да проверява дали е изключило електрическите уреди, когато свърши работа с тях!
- да съобщи веднага на родителите си или на някой възрастен, ако види, че някой играе с огън.
- при възникване на пожар да съобщи за това веднага на съсед или възрастен.
- да телефонира на тел. 112, за да предаде съобщение за пожар в случай, че животът му не е в непосредствена опасност.
- при подаване на съобщение за пожар да говори ясно и бавно, като подаде информация къде и какво гори, има ли застрашени хора.

В случай, че все пак в дома възникне пожар, детето трябва да знае и да умее да прилага няколко прости правила:
- да запази самообладание и да позвъни на тел. 112. Да каже точния адрес и какво гори!
- да напусне дома по най-късия път, а ако стълбището е задимено  да не ползва асансьор.
- ако стаята се изпълни с дим, да се движи приведено към пода или пълзешком (ако няма видимост, покрай стената) и ако има възможност, да постави на устата и носа си навлажнена кърпа. 
- ако пътят му за евакуация по стълбище или друг изход навън е блокиран или задимен, да излезе на балкон или открит прозорец и да алармира, че се намира в опасност – с викове, ръкомахания и др.
 - да не скача от прозорци и балкони, а да чака да бъде открит от пожарникарите.
- да не се връща за нищо в къщи, защото животът му е по-ценен от всички играчки, дори и от домашните любимци!
- ако не може да избяга навън, да се скрие в банята! Да затвори вратата и да пусне душа.
- ако дрехите му се подпалят, да спре, да закрие лицето си с ръце и да се търкаля на пода, докато пламъците угаснат.

VІ. АКО ИМАТЕ БЛИЗЪК ИЛИ СЪСЕД, КОЙТО Е ТРУДНОПОДВИЖЕН ИЛИ БОЛЕН И ПРЕКАРВА ПО-ГОЛЯМАТА ЧАСТ ОТ ВРЕМЕТО СИ САМ
residential fireТрябва ли да припомняме, че това е най-рисковата група при пожар!
Обезопасете в противопожарно отношение дома или окажете съдействие за това. 
Особено важно в такива случаи е осигуряването на възможност за незабавна телефонна връзка с тел. 112.
При пушачи трябва да бъдат осигурени специални негорими съдове за събиране на угарки.
От решаващо значение е осигуряването на максимално безопасни отоплителни уреди, които да са поставени на безопасно разстояние от покривката на леглото, завивките и други горими материали.
Всички отоплителни уреди трябва да са стабилно укрепени. Затрудненото придвижване на Вашия близък край отоплителен уред не трябва да води до преобръщането му.
Подменете амортизираните и морално остарели електро- и отоплителни уреди и съоръжения с такива със съвременни средства за защита. 
С времето изолацията на старите електрически проводници се износва и оголените или прогорели места могат да станат източник на запалване. Подменете ги с нови.
По възможност осигурете на Вашите близки допълнителна помощ в домакинството или окажете съдействие за включване в системата на социалния патронаж. 
Поемете своята отговорност в грижите за Вашите близки!

Основни изисквания към обектите

   Уважаеми собственици/ползватели на обекти - това са минималните неща, които трябва да извършите във връзка с осигуряване на пожарната безопасност:
1). Подробно да се запознаете с изискванията по Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (обн.  ДВ бр.89/2014г.). 

2). Определяне със заповед длъжностно лице, което да създаде организация и осъществява контрол за спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност в обекта, съгласно изискванията на чл.6, ал.1, т.3 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г.;

3). Изготвяне на противопожарно досие за обекта, съгласно изискванията на чл.8, ал.1 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г.

КАКВО СЪДЪРЖА ПП ДОСИЕ

4). Изготвяне на планове за евакуация за обекта по указанията в приложение №2 към чл.11, ал.1 от Наредба № 8121з-647/2014 г.
Изготвят се за обектите, за които се изисква, съгласно чл. 11, ал. 2 и се поставят на видни места, съгласно чл. 11, ал. 5 от наредбата.

ПРИМЕРНА СХЕМА ЗА ЕВАКУАЦИЯ

5). Оборудване на помещенията и сградите с пожарогасители, съгласно приложение № 2 към чл.3, ал.2 от Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн. ДВ. бр.96/2009г.). Приложението можете да намерите в сайта в прозорец „Какъв ПП уред Ви трябва”
За тези помещения и сгради, които са вече оборудвани с пожарогасители - да се провери дали са годни за експлоатация, съгласно поставения им стикер от извършено обслужване в специализиран сервиз. Техническото обслужване, презареждането и хидростатичното изпитване на пожарогасителите се осъществява от оторизирани лица - търговци по пожарна безопасност, получили разрешение за извършване на "сервизно обслужване на противопожарни уреди" по чл. 129 ,ал. 2, т. 4 от Закона за МВР (виж "Регистър за търговци по пожарна безопасност "). 

6). Обозначаване на местоположението на пожарогасителите, ел. таблата, евакуационните изходи от помещенията и сградата, посоката на движение към изходите, вътрешните пожарни кранове, ръчни пожароизвестители  (бутон „счупи стъклото”), пожарен хидрант и пожарен водоем, съответно със знаци „Пожарогасител”, „Опасност! Високо напрежение”, ,,Изход за евакуация“, „Маршрут за евакуация”, „Противопожарен маркуч” и „Ръчно задействащо се известително устройство”, съгласно приложение №2 към чл.10, ал.1 от Наредба № РД-07/8 от 20 Декември 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (обн. ДВ. бр.3/2009г.).

ЗНАЦИ

7). Задължително да се осигури поддържане и обслужване на следните системи: АПИИ (автоматични и ръчни пожароизвестителни инсталации), АПГИ (автоматични пожарогасителни инсталации), ПК (вътрешни пожарни кранове) и ВСОДТ (вентилационни системи за отвеждане на дим и топлина - димни люкове, прозоречни и приточни отвори или механични противодимни вентилатори) от оторизирани лица - търговци по пожарна безопасност, получили разрешение за извършване на "поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения" по чл. 129, ал. 2, т. 5  от ЗМВР (виж "Регистър за търговци по пожарна безопасност ").
8). Мероприятията по чл. 14, ал. 2 от Наредба № 8121з-647/2014 г. влизат в сила от 31.12.2016 г.

За определяне на точните мероприятия, които трябва да изпълните, за да осигурите пожарната безопасност във Вашия обект, Ви препоръчваме консултация с инспектор, осъществяващ "Държавен противопожарен контрол" в съответната районна служба за ПБЗН. Същата дейност се извършва и от оторизирани лица - търговци по пожарна безопасност, получили разрешение за извършване на "противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на пожарната безопасност в обекти" по чл. 129, ал. 2, т. 1 от ЗМВР (виж "Регистър за търговци по пожарна безопасност").

Действия с противопожарни уреди

Действия с пожаротехнически средства за първоначално гасене

klas pg

 

Пожарогасител с прах 6 кг

 1. Разкъсва се пломбата.
 2. Пожарогасителят се държи във вертикално положение.
 3. Изважда се предпазния шплент.
 4. Натиска се с длан върху пусковия лост.
 5. Праховата струя чрез маркуча се насочва малко над основата на пламъците.

Забележка: При гасене на ел.инсталации под напрежение трябва да се действа от разстояние не по-малко от 2,00 метра.


 

Пожарогасител воден 9 литра

 1. Разкъсва се пломбата.
 2. Пожарогасителят се държи във вертикално положение.
 3. Изважда се предпазния шплент.
 4. Натиска се с длан върху пусковия лост.
 5. Водната струя чрез струйничето се насочва към огнището на пожара.

Забележка: Да не се гасят с вода алкални, алкалоземни метали, натриев хидросулфат, електрически инсталации под напрежение. Стига се до фатални последици.


 

Пожарогасител водопенен 9 литра

 1. Разкъсва се пломбата.
 2. Пожарогасителят се държи във вертикално положение.
 3. Изважда се предпазния шплент.
 4. Натиска се с длан върху пусковия лост.
 5. Въздухно-механичната пенна струя чрез пеноструйничето се насочва към горящият обект.

Забележка: Предпазване от попадане на пяна върху очите.


 

Пожарогасител с въглероден двуокис СО2 5 кг.

 1. Отвива се вентилът с едната ръка (за по новите модели: разкъсва се пломбата, изважда се предпазния шплент, натиска се с длан върху пусковия лост)
 2. Пожарогасителят се държи във вертикално положение.
 3. Хваща се дръжката на снегообразувателя с другата ръка.
 4. Снегообразувателят се насочва встрани от горящия предмет, докато излезе въздуха от него и от бронирания шланг.
 5. След като започне да излиза СО2, струята чрез снегообразувателя се насочва към горящия обект.
 6. След загасяне на пожара вентилът се завива.

Забележка: Да не се пръска срещу човек – причинява изгаряния от ниската температура на СО2.


 

Вътрешен пожарен кран

 1. Отваря се вратичката на касетата
 2. Развива се маркучът от макарата.
 3. Изправя се линията от усуквания.
 4. Отваря се крана за пускане на водата.
 5. Водната струя чрез струйника се насочва към отнището на пожара.
 6. От струйника се регулира силата на струята и вида й – разпръсната или сбита.

Забележка: Да не се гасят с вода електрически инсталации под напрежение. Стига се до фатални последици.


 

Противопожарно одеало с размер не по-малък от 1,5/1,5 метра – лек и тежък тип

 1. Изважда се от пакета.
 2. Разгъва се.
 3. Внимателно от разстояние се покрива горящият обект.
 4. Покриването трябва да се извърши, така че да преустанови достъпа на окислител до горящия обект.

Забележка: Предпазване на тялото от непосредствен допир с пламък.


 

Возим пожарогасител с прах 100 кг

 1. Разкъсва се пломбата.
 2. Пуска се прахта под налягане към струйника тип пистолет.
 3. Натиска се спусъка на струйника.
 4. Праховата струя чрез струйника се насочва малко над основата на пламъците.

Забележка: При гасене на електрически инсталации под напрежение трябва да се действа от разстояние не по-малко от 2,00 метра.

Регионална дирекция
Пожарна безопасност и защита на населението
гр. Велико Търново
ул. "Никола Габровски" №27
тел. 062/662 221
e-mail: fire.vtarnovo@mvr.bg
За жалби, предложения и сигнали:
тел. 062/662 221
Приемно време: всеки работен ден
от 10:00 - 12:00 ч. и 14:00 - 16:00 ч.