НАСТЪПВА ЛЕТНИЯ ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН!

 Кампания "Да пазим горите" и „Пазете реколтата от пожар” 2022 г.Krystev11042022

 Уважаеми съграждани,

С настъпването на летния сезон и повишаването на дневните температури, опасността от възникване на пожари нараства значително. През този сезон започва почистването на дворове, вилни имоти и земеделски земи, като често сухата растителност се пали, без да се спазват необходимите мерки за пожарна безопасност. Запаленият в сухи треви и стърнища огън, при наличие на силен вятър, пренася на големи разстояния запалени частици и може да доведе до бързо разпространение на пожара. Тези пожари често са неконтролируеми и могат да засегнат сгради, горски и  земеделски насаждения, като нерядко водят и до човешки жертви.

Много от големите пожари у нас през последните години са в следствие на човешка грешка или немарливост, като изхвърляне на горящи клечки кибрит и незагасени цигари, запалване на битови отпадъци или растителни остатъци, техническа неизправност на машини и моторни превозни средства, работещи на полето и в гората, които биха могли лесно да бъдат избегнати.

За да не бъдат допускани такива произшествия напомняме за абсолютната забрана за палене на стърнища и други растителни остатъци, както и използването на открити огнеизточници в горските територии, земеделските земи,  слоговете и крайпътните ивици!

За съжаление не са редки случаите пожарите да бъдат причинени от умишлени действия. Тези пожари трудно могат да бъдат предотвратени, но всеки може да помогне за откриването на извършителя и неговото санкциониране.

РДПБЗН Велико Търново призовава всички граждани, извършващи дейности в земеделски земи и горски територии, или преминаващи в близост до тях, да бъдат особено бдителни за спазване на мерките за пожарна безопасност през пожароопасния летен сезон.

В случай, че сте станали свидетел на действия, които са предизвикали пожар, можете да сигнализирате в районните служби за пожарна безопасност или в управленията на МВР. Закона за Министерството на вътрешните работи дава възможност на служителите на министерството да налагат на нарушителите административни санкции в размер от 200 до 2000 лв.

Освен предвидените в Закона за МВР санкции, РДПБЗН Велико Търново осъществява ефективно сътрудничество с органите на Държавен фонд „Земеделие“ за незабавното им уведомяване в случай на засегнати от пожар площи, които са включени в програми за субсидиране.

РДПБЗН Велико Търново ще продължи да осъществява засилен контрол по спазване на забраната за палене на стърнища и други растителни остатъци и ще санкционира всички недобросъвестни граждани, които използват открит огън, за да почистят стопанисваните от тях земеделски земи, пасища, ливади, горски територии или личните дворове.

В случай, че забележите възникнал пожар трябва незабавно да сигнализирате на телефон 112. За да улесните намирането на пожара и спомогнете за бързото пристигане на екипите на пожарната трябва да съобщите къде е пожарът, какво гори, има ли застрашени хора и/или сгради, вашите имена и телефон за обратна връзка в случай на нужда.

След съобщаването за пожара всеки трябва да прецени може ли да го загаси или да помогне той да не се разпространи. Ако се опитвате да гасите възникнал пожар трябва да помните, че най-важна е вашата безопасност и тази на останалите хора. Не предприемайте излишни рискове, а преценявайте силите и възможностите си.

Допълнително полезна информация може да намерите на информационния сайт на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, както и на facebook страницата Пожарна безопасност и защита на населението.

 

Регионална дирекция
Пожарна безопасност и защита на населението
гр. Велико Търново
ул. "Никола Габровски" №27
тел. 062/662 221
e-mail: fire.vtarnovo@mvr.bg
За жалби, предложения и сигнали:
тел. 062/662 221
Приемно време: всеки работен ден
от 10:00 - 12:00 ч. и 14:00 - 16:00 ч.