Сигнали за ранно предупреждение и оповестяване

Сигналите за ранно предупреждение и оповестяване на населението на територията на страната са: signalRPO

- „Национален сигнал за тревога”;
- „Национален сигнал за край на тревогата”;
- „Въздушна опасност”;
- „Отбой от въздушна опасност”.

Те се разпространяват и излъчват посредством:
 
- Националната система за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия чрез акустични сирени;
- Подсистема на автоматизираната система за оповестяване на ГДПБЗН чрез електромеханични сирени;
- Програмите на БНТ, БНР, операторите на радио и телевизионни програми с национално и регионално покритие;
- Радиотранслационните възли / уредби, инсталирани в населените места;
- Локалните системи за оповестяване, изградени в потенциално опасните обекти.

Видът и акустичните характеристики на посочените сигнали, съгласно ПМС №70 от 27.03.2009 г, обн. ДВ бр.26 от 07.04.2009 г., са дадени в таблицата:

Наименование на сигнала

Описание

По какво се предава

Бележки

1

„Национален сигнал за тревога"

Непрекъснат вой от акустични сирени с продължителност 3 мин. със скокообразно изменение на честота от 700 до 1000 херца с период на повторение 8 секунди.

Акустични сирени в градовете: София, Варна, Бургас, Русе, Плевен, Кърджали, Смолян, Пазарджик, Пловдив и Монтана.

Излъчва се при бедствие, а два пъти в годината - на 1 април и 1 октомври - за тренировъчни тестове.

2

„Национален сигнал за край на тревогата"

Непрекъснат вой от акустични сирени с продължителност 3 минути с честота 450 херца.

Акустични сирени в градовете: София, Варна, Бургас, Русе, Плевен, Кърджали, Смолян, Пазарджик, Пловдив и Монтана.

Излъчва се след преминаване на опасността от бедствието, а два пъти в годината - на 1 април и 1 октомври - за тренировъчни тестове.

3

„Въздушна

опасност"

Непрекъснат вой от акустични и

електромеханични сирени с продължителност 3

Акустични и електромеханични сирени на територията на цялата страна.

Излъчва се при необходимост и ежегодно на 2 юни за отдаване на почит на Христо Ботев и на загиналите за свободата на България.

 4

„Отбой от въздушна опасност"

Непрекъснат вой от електромеханични сирени с продължителност 3 мин. с честота 450 херца.

Акустични и електромеханични сирени на територията на цялата страна.

Излъчва се след преминаване на опасността от въздушно нападение.

Регионална дирекция
Пожарна безопасност и защита на населението
гр. Велико Търново
ул. "Никола Габровски" №27
тел. 062/662 221
e-mail: fire.vtarnovo@mvr.bg
За жалби, предложения и сигнали:
тел. 062/662 221
Приемно време: всеки работен ден
от 10:00 - 12:00 ч. и 14:00 - 16:00 ч.