Правила за поведение и действие при наводнение

 

Наводнението е природно бедствие, при което временно се залива земна местност или територия с огромно количество вода, вследствие на 
повишаването на нивото на водните басейни и речните корита. Причините за повишаването на нивото на тези водни басейни могат да бъдат различни - 
интензивни  валежи или снеготопене, скъсване на язовирна стена, разрушаване на диги, високи вълни или човешка дейност. 
Наводненията могат да нанесат значителни щети в населени места,  на сгради, коли, мостове, пътища и транспортна инфраструктура, 
При наводнения може да бъде застрашени, вашия живот или имуществото Ви. 
При опасност от наводнение ще бъдете известени, чрез изградените системи за ранно предупреждение и оповестяване, други определени сигнали за 
населеното място или средствата за масово осведомяване.
Следете съобщенията по радиото, телевизията, местни радиовъзли и изпълнявайте конкретните указания, съобразно създадената ситуация.
Спазвайте указанията и реда установен от органите на изпълнителната и местна власт и спасителните екипи.

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛНО

- Осведомете се за риска от наводнения за населеното място, в което живеете или работите. Потърсете информация от общината или кметството  за районите, които е възможно да бъдат залети. Информирайте се за най-близкото безопасно място,  най-късия и безопасен маршрут, по които трябва да се евакуирате.
- Ако вашето жилище, селскостопанска сграда или друг имот се намират в непосредствена близост до река и попадат в заливната й зона, следете 
прогнозата за времето или нивото и, особено в периоди на обилни валежи или интензивно снеготопене. 
- Предварително планирайте действия на семейството Ви при наводнение. Уточнете  място за среща на членовете на семейството Ви, при роднини или 
приятели извън района на наводнението и уточнете начина за комуникация по между си.
- Проиграйте евакуацията със семейството от домът Ви и с колегите от работното си място. Участвайте в организираните тренировки в населеното място или по месторабота. 
- Поддържайте винаги зареден мобилния си телефон. 
- Подгответе си предварително и поддържайте „раница за бедствия” с най-важните за оцеляване материали и средства,  поставена на удобно, познато на семейството място.

КАК ДА ДЕЙСТВАМЕ ПРИ РЕАЛНА ОПАСНОСТ ОТ НАВОДНЕНИЕ

- При възникване на опасност за /или наводнение,  незабавно позвънете на тел. 112.

-Съобщете: вашето име; отчетливо и ясно кажете какъв е проблемът (наводнение, залети площи и др.), има ли пострадали или застрашени хора. Посочете адреса (град, населено място, квартал, улица, №, близка пряка) и не затваряйте телефона преди оператора.
- При липса на телефон, предупредете в общината или в кметството на най-близкото населено място и на намиращи се в близост хора.
- Уведомете вашите близки, съседи и колеги за опасността.


КОГАТО СЕ НАМИРАТЕ В ДОМА СИ

- Изключете газта и електричеството. 
- Поставете на възможно най-високото място, всички по-ценни предмети, вещи, хербициди и химикали. 
- Вземете „Чантата за оцеляване”, 
- Задължително вземате личните си документи, ценни вещи, пари (кредитни, дебитни карти), нотариални актове, застрахователни полици 
и други документи за собственост;
- Напуснете по най-бързия начин дома си.
- При невъзможност за напускане на сградата, се преместете на най-горните етажи или покрива. За положението си съобщете на тел. 112 или известете близките си за своето местонахождение. При пристигане на спасителните екипи  поддържайте връзка с тях.
- При невъзможност за евакуиране на животните, отворете вратите на помещенията, където са затворени.

КОГАТО СТЕ НАВЪН

- Ако се намирате близо до корито на пълноводна река или в дере, незабавно се отдалечете и се придвижете към най-близкото възвишение. 
- Не заставайте под/над  мостове, подлези, надлези и други обекти, от които високата вода може да ви отнесе.
- Не правете опити за пресичане пресичайте бързо течащи и залети площи, освен ако сте сигурни, че водата е до коленете ви. Пресичайте само 
при спокойна вода. 
- Не пресичайте бързо течащи и залети площи без да сте подсигурени с помощно въже за преминаване и осигурително въже за тялото.
- Не пийте вода от наводнени водоизточници.

КОГАТО СТЕ В АВТОМОБИЛ

- При пътуване с МПС е препоръчително да спрете на възможното най-високото и безопасно място и изчакате спадането на нивото на водата. 
- Не спирайте на/под мостове и надлези, в подлези и други потенциално опасни от заливане с вода обекти и съоръжения.
- Не преминавайте през бързо течащи и залети площи освен ако не сте сигурни, че водата е по-ниска от осите на колата Ви.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ

- В незащитените заливни зони на реките не устройвайте жилищни и селскостопански сгради и други постройки. 
- Не изхвърляйте строителни и битови отпадъци в коритата на реките, това намалява проводимостта на речното корито. 
сила на водата при наводнения.
- Не разрушавайте/непробиваите дигите на реките с цел водовземане за напояване или друга дейност. 
- Ако живеете близо до река и забележите, че коритото и пространствата под мостовете не са почистени от отпадъци, строителни материали, дървета и други, ако има постройки в заливните зони, сигнализирайте в общината, кметството или в областната администрация. 

Регионална дирекция
Пожарна безопасност и защита на населението
гр. Велико Търново
ул. "Никола Габровски" №27
тел. 062/662 221
e-mail: fire.vtarnovo@mvr.bg
За жалби, предложения и сигнали:
тел. 062/662 221
Приемно време: всеки работен ден
от 10:00 - 12:00 ч. и 14:00 - 16:00 ч.